De Landmacht

Zondag 8-9 November 1942

De Inkomsten van den Heiligen Stoel

Uit Rome - De inkomsten uit roerende goederen van den H.Stoel zijn met inwerkingtreding van 1 Jan. 1942 af van de Italiaansche inkomstbelasting ontheven. Insgelijks werden in het jaar 1942 en later betaalbare inkomsten uit aandelenbezit van de H.Stoel niet meer door de dividentenbelasting getroffen. Tot den H.Stoel worden door de wet gerekend : de Paus, de Congregatie, de rechtbanken en de bestuurlijke lichamen van de kerkelijke regeering. (Belgapres)

Naar Top


De Landmacht

Zondag 8-9 November 1942

Bevoorradingsdienst Gent Eierbedeling

Vanaf dinsdag 10 November 1942 zullen de rechthebbenden aan eieren voor kinderen en verwachtende moeders bij den handelaar waar ze ingeschreven zijn, vier eieren kunnen afhalen tegen zegels 44 en 45. Deze eieren moeten ten laatste tegen 17 November 1942 afgehaald zijn. Na dien datum zullen er voor zegels 44 en 45 geen eieren meer afgeleverd worden.

Naar Top


Vooruit !

Dinsdag 27 October 1942

Waalsche Vrijwilligers naar het Oostfront

Maandagnamiddag is een nieuw kontingent Waalsche Vrijwilligers naar het Oostfront vertrokken. Tijdens een korte afscheidsplechtigheid te Brussel, beklemtoonde Victor Matthys, chef a.i. van de rexistische partij, de beteekenis van den strijd tegen het bolsjewisme en eerde den heldenmoed van de rexistische vrijwilligers.

Naar Top


Het Algemeen Nieuws

Zaterdag 7 November 1942

Belastingen kunnen betaald met Koperbonnen

Men zal zich herinneren dat, naar de voorschriften der verordering van 20 October 1941, een bepaalde hoeveelheid non-ferrometalen moesten ingeleverd worden en in ruil daarvoor door de gemeentelijke overheid een bon werd afgeleverd wel eens koperbon geheeten.
Iedereen heeft dien bon stellig bewaard doch velen zullen ongetwijfeld vergeten hem te gebruiken. Die bonnen kunnen namelijk dienen om de belastingen aan te zuiveren die in de loop van dit jaar vervallen zijn. Men wachte dus niet tot het te laat is. Wil men de waarde berekenen dan kan men dit doen volgens onderstaande gegevens :
1 kg rood koper of brons : 100 punten
1 kg geel koper : 50 punten
1 kg tin : 200 punten
1 kg nikkel : 200 punten
1 kg lood : 50 punten.

Naar Top


Het Laatste Nieuws

Vrijdag 6 November 1942

Vischverkoop

1.600 kgr. gestoomde posjes voor een gedeelte van de winkeliers van Etterbeek, Oudergem, St-Pieters-Woluwe, Vilvoorde en Watermaal.
Prijs : 17 fr. 35 het kgr.

Naar Top


Het Laatste Nieuws

Vrijdag 6 November 1942

Belangrijk vonnis te Brussel

De Kontroleurs P.Cruls, R.Pondeville en H.Verbist werden er in Juni jl. van verdacht 200.000 fr. te hebben afgetruggeld van een jood die een sluikhandel dreef in juwelen. De voorwaarde tot betaling van deze som was de stopzetting van de vervolgingen. Het feit werd echter ter kennis gebracht van de hoogere leiding van den kontrooldienst en drie dagen na de feiten waren de kontroleurs reeds zonder opzegging aan den dijk gezet. Bovendien werd het dossier overgemaakt aan het parket dat hen vervolgde. Op 5 Augustus werd Cruls voor de 17e strafkamer veroordeeld tot 6 jaar gevangenissrtaf. H.Verbist en R.Pondeville ieder tot 10 jaar met berooving van hun burgerrechten gedurende 10 jaar.

Naar Top


De Dag

Woensdag 1 Juli 1942

Overspel

V.Josephina en W.Camiel, beiden van Aalst zijn vervolgd, de eerste wegens overspel, de tweede wegens medeplichtigheid. Beiden worden bij verstek verwezen tot een geldboete van 700 fr.

Naar Top


De Dag

Woensdag 1 Juli 1942

Misbruik nadeelens het crisisfonds

De naaister D.Leonie uit Ronse werd vervolgd om door onvolledige aangifte harer inkomsten, onwettig werkloozensteun te hebben ontvangen. Zij wordt verwezen tot 8 dagen gevangenisstraf.

Naar Top


Het Algemeen Nieuws

Zaterdag 11 Juli 1942

Voor een lekker soepje

Uit den voorhof zijner woning werden ten nadele van Corneel Roemens, Kerkhofweg, 55 District Deurne, ongeveer 50 sjalotten en een honderdtal poreiplanten ontvreemd.

Naar Top


Het Algemeen Nieuws

Zaterdag 11 Juli 1942

Schrijfmachinetekort

De verandering van schrijfmachinefabrieken in wapenbedrijven, heeft in de Verenigde Staten een dusdanig tekort aan schrijfmachine doen ontstaan, dat de leider van het bureau van produktie, Nelson, heeft aangekondigd dat de regeering, het leger en de marine op korte termijn in het bezit moeten zijn van 850.000 schrijfmachines. Aan alle kantoren is daarom verzocht, de machines, die zij niet strikt nodig hebben, aan den staat te verkoopen. Deze zal hiervoor de prijs die in 1941 voor nieuwe machines gold, betalen.

Naar Top


Het Laatste Nieuws

Donderdag 28 September 1944

De betekenis van "Jeep"

Talrijke lezers hebben te vergeefs in hun woordenboeken de beteekenis van het woord "Jeep" waarmee de populaire kleine auto's van het Amerikaans leger betiteld worden. "Jeep" is de naam van een figuur uit de tekenfilm van "Popey the Sailor" die steeds getuigde van een buitengewone lenigheid. De spirituele Angelsaksers hebben er niet beter op gevonden, dan hun voertuig dat ongeveer dezelfde eigenschappen van lenigheid bezit als dat zonderlinge diertje, daarmede te vereenzelvigen.

Naar Top


Het Laatste Nieuws

Donderdag 11 October 1944

Onvoorzichtige knaap

Sint Niklaas - De 16-jarige Cl. de W. had enkele Duitsche dynamietpatronen, die hij gevonden had, in zijn lessenaar geborgen. Tijdens de lesuren begon hij eraan te peuteren met het gevolg dat een ontploffing volgde. De W. werd ernstig aan het aangezicht verbrand en verloor de wijs- en middenvingers van de linker hand.

Naar Top


De Gazet

Vrijdag 1 September 1944

Sacha Guitry aangehouden

'Associated Press' meldt de aanhouding van den bekenden tooneelspeler, regisseur en auteur Sacha Guitry. Sacha Guitry werd onlangs met andere vooraanstaande personaliteiten van de Fransche kunstwereld in Algiers, ter dood veroordeeld wegens zijn vriendschappelijke houding tegenover Duitschland. Daarom ook is hij thans aangehouden.

Naar Top


Volk en Staat

Vrijdag 1 September 1944

Bandieten in stedelijk Zwemkom

Kortrijk - Op het zwemuur voorbehouden aan de dames, drongen een drietal netjes gekleede heerschappen in de Stedelijke zwemkom te Kortrijk en verlieten deze eerst nadat zij hun maschinepistolen hadden getoond en drie mooie damesfietsen hadden uitgekozen.

Naar Top


Het Laatste Nieuws

Zaterdag 2 September 1944

Kantoor van belastingen geplunderd

Geetbets - In minder dan een week tijds werd het kantoor der belastingen tweemaal geplunderd door onbekende gewapende kerels. Zij gingen aan de haal met ongeveer 7.000 fr.

Naar Top


De Dag

Donderdag 20 Juli 1944

Afgeroomde Melk

De N.L.V.C. deelt ons mede dat zegel nr.17 van de kaart voor afgeroomde melk, in zwang in de Brusselsche agglomeratie geldig is van Donderdag 20 Juli af, zegel nr.16 is waardeloos.

Naar Top


Vooruit!

Zaterdag 22 Juli 1944

Zedenmisdrijven

Gent - Magriet de Craene van Gent, aangehouden, vervolgd wegens het aanzetten van minderjarigen tot het plegen van ontucht, werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en vijf jaar ontzegging van haar burgerrechten.

Naar Top


De Dag

Vrijdag 9 Juni 1944

5 fr. voor één Luis

Dat de Joden zich steeds "clevere" boys hebben getoond in de plantrekkerij hoeft niet meer bewezen te worden.
In alle aangelegenheden komt hun koopmansgeest te voorschijn. Vooral als zij toevallig in een koncentratiekamp vertoeven - zooals dat bv het geval is in Zwitserland waar vele Fransche Joden geïnterneerd worden - gaan zij echt commercieel te werk. Typisch Joodsch is wel de handel in luizen. Iedereen weet dat de Zwitsers zeer zindelijke menschen zijn. Zelfs beoefenen ze deze nationale deugd ook wanneer het de primitiefste hygiënische maatregelen in de voornoemde koncentratiekampen betreft. Zóó kunnen de Zwitsers niet verdragen dat een geïnterneerde Jood luizen heeft. Want de luizenhebbende Jood wordt onmiddelijk naar een ziekenhuis overgebracht en wordt er verder verzorgd tot hij van het ongedierte bevrijd is.
Doch iedereen weet ook, dus ook een jood, dat men in een ziekenhuis veel beter slaapt en ook eet dan in een kamp. Doch de brug naar het ziekenhuis, waar men goed eet , is de luis ! Vandaar de luizenhandel ! Zoo wordt gemeld dat de luis in sommige kampen in Zwitserland 5 Zwitsersche fr. kost.
De zwarte handel in luizen: wat zullen we nog beleven.

Naar Top


Het Algemeen Nieuws

Donderdag 8 Juni 1944

Boomen gestolen

NINOVE - De h.Leon Cobbaert wonende te Iddergem bezit een boschje gelegen Kipsteek te Ninove waar onbekenden tijdens den nacht er in geslaagd zijn 11 groote boomen tot tegen den grond af te zagen en deze mede te nemen, zonder een verder spoor achter te laten.

Naar Top


De Gazet

Woensdag 7 Juni 1944

Ter dood veroordeling

Het Krijgsgerecht der O.F.K. te Luik heeft den Poolsche staatsonderdaan Tadeuz Sedowsky, uit Micheroux (Soumagne) op 12 Mei 1944 ter dood veroordeeld. Sadowsky was te Luik een juwelierszaak binnengegaan, had door den juwelier een gouden armbanuurwerk laten toonen, had daarop, onder bedreiging met een geladen revolver den juwelier in een aan den winkel palend vertrek gedrongen en was met de kleinooden op de vlucht gegaan. De beroofde juwelier had onmiddellijk de vervolging ingezet en een Duitsche Feldgendarm kon de roover aanhouden.
Het vonnis werd na bevestiging denzelfden dag voltrokken.

Naar Top


Volk en Staat

Woensdag 7 Juni 1944

Lezers Opgepast !

De papierschaarste wordt steeds nijpender: alle dagbladen worden verplicht hun oplage te verminderen en maatregelen te treffen om de onverkochte uit te schakelen. Derhalve raden wij al onze lezers aan, die zich niet langs de post kunnen abonneeren, ZICH TE LATEN INSCHRIJVEN BIJ EEN VERKOPER OF HANDELAAR en steeds bij hem "Volk en Staat" af te halen.Eerstdaags zullen er voor den lossen voorbijganger bijna geen dagbladen meer zijn: tref dus dadelijk maatregelen indien gij "Volk en Staat" verder wenscht te betrekken.

Naar Top


De Gazet

Zaterdag 4 Maart 1944

Sluikhandel in Dagbladen

PARIJS - Het is een zeer alledaagsch feit geworden dat men in de Parijsche metro een man die zijn dagblad heeft uigelezen het aan zijn buur voor een frank verder ziet verkoopen. Het tekort aan papier heeft een sluikhandel voor dagbladen doen ontstaan. Aan de kiosk wordt 's morgens vroeg het dagblad tegen de normale prijs van 1,50 fr. verkocht maar met de verplichting het blad binen een uur terug te brengen, want dan wordt het aan een tweede koper tegen 2 fr. verkocht. Ook nog verkoopt men het dagblad voor 1 fr., neemt men het voor 0,50 fr. terug en verkoopt hat dan nog eens voor 1 fr.

Naar Top


De Gazet

Zaterdag 4 Maart 1944

Ontvangsbewijs voor hun buit...

Een kamion van de firma Binet, uit Verviers, verliet zwaar geladen met suiker, zeep, groenten, fruit, enz., bestemd voor de winkels van Stavelot en omliggende. Dat was in de kaart van de gangsters gespeeld. Reeds bij den uitgeng van de garage stonden drie zware mannetjes gereed om het voertuig en zijn inhoud op te vangen. De voerder werdt verplicht te stoppen, terwijl hijzef en de omstaanders door de bandieten werd in bedwang gehouden, natuurlijk met revolvers.
De kereltjes stapten in en en bevalen in de richting van Theux te rijden. Voor ze aldaar aankwamen, verzochten ze den chauffeur en zijn begeleider beleefd doch dringend uit te stappen. Het waren echter welopgevoede gangsters want dhr.Binet ontving een ontvangsbewijs voor de lading.

Naar Top


Volk en Staat

Vrijdag 18 Februari 1944

Verbod op houden van duiven

Te rekenen va 1 Maart is het allen personen, die in de hierna genoemde gebieden wonen, verboden duiven van om het even welke aard te houden :
Arrondissement : Veurne, Dixmuide, Oostende en Brugge.
Gebied benoorden de lijn : kanaal van Gent, kanaal Moervaart Schelde tot aan de Nederlandsche grens.
Arrondissement Antwerpen.
De duivenhouders zijn verplicht de pootringen van de gedoode reisduiven bij de burgemeester binnen te leveren.

Naar Top


Vooruit !

Zaterdag 19 Februari 1944

Verbod inzake dracht van Belgische uniformen

BRUSSEL 17 - Het militair bestuur deelt meede :
Gedurende den laatsten tijd werden in België door inwoners van het land in toenemende mate uniformstukken van het oude Belgische leger gedragen. Er wordt attent op gemaakt dat volgens art.18 van de verordening tot bescherming van van den binnenlandschen vrede en van de bezettingsmacht van 28-4-43 (Verordnungsblatt van den militairen bevelhebber 101e uitgave) het dragen van dergelijke uniformstukken in het openbaar verboden en strafbaar is. tegen het afdragen van eigen uniformstukken bestaat geen bezwaar, indien deze door verven of andere procédés zoo veranderd zijn, dat een verwisseling met uniformen niet meer mogelijk is.

Naar Top


Gazet van Mechelen

Dinsdag 22 Februari 1944

Schikkingen voor de Vasten

Hier volgen de schikkingen van de Vasten 1944 van Z.Em.Kardinaal Van Roey, Aartsbisschop van Mechelen.
1. Krachtens onze buitengewone machten ontslaan wij de geloovigen van de wet op het vasten en op het vleesch-derven, voor den ganschen Vastentijd van dit jaar, met uitzondering van Aschwoensdag en Goeden Vrijdag.
2. Eenieder blijft echter verplicht de algemeene wet op de christelijke versterving, die nooit wordt opgegeven, naar best vermogen te onderhouden.
3. De geloovigen worden verzocht drie Onze-Vaders, drie Wees-Gegroeten en éénmaal de akten van geloof, Hoop, Liefde en Berouw te bidden, iederen dag van de Vasten waarop zij zullen gebruik maken van de hierboven verleende vrijstelling.

Naar Top


De Landwacht

Vrijdag 14 Januari 1944

Massale kolendiefstal in Limburg

Toen een kolentrein, komende van de mijnen van Genk, moest stilstaan voor een signaal tusschen Alt-Hoeselt en 's Heerenelderen werd hij door een vijftigtal personen bestormd, die spijts het protest van de machinist en geleiders, met allerhande voertuigen meer dan 5.000 kg. kolen wisten te ontvreemden.
Kruiwagens, boerenkarren en stootkarren kwamen hierbij te pas.

Naar Top


Algemeen Handelsblad

Vrijdag 10 Mei 1940

Magnetische mijnen bij "Wandelaar"

OOSTENDE - In verband met het ongeluk, waarvan een Belgisch vischersvaartuig het slachtoffer is geworden, vreest men naar het schijnt, dat zich magnetische mijnen bevinden in de Noordzee nabij het lichtschip "Wandelaar". Er zal een onderzoek worden ingesteld.

Naar Top


De Dag

Dinsdag 7 Maart 1944

Oproep aan de O.T. familiën van 't arrondissement Brussel

De O.T. familiën waarvan een echtgenoot of een zoon in de dienst der Organisation Todt aan het Oostfront staat, worden verzocht zich te melden van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, op Vrijdag 10 Maart in "Het Vlaamsch Huis" Groote Markt, te Brussel, ten einde zich te laten inschrijven voor regelmatige bedeling van eieren.

Naar Top


Het Nieuws Van Den Dag

Zaterdag 11 Juli 1943

De groentenmarkt van de St-Katelijneplaats voor een maand geschorst

Op de groentenmarkt van de St-Katelijneplaats hebben zich op 1 Juli jl. ernstige incidenten voorgedaan. Dit gebeurde naar aanleiding van het optreden van de kontrolediensten die den verkoop tegen officieele prijzen wolden handhaven. Agenten van dezen dienst werden gemolesteerd en zwaar gekwetst. Dienaangaande heeft de stad Brussel besloten de groentemarkt voor een duur van een maand te schorsen. Te dezer gelegenheid wordt het publiek nogmaals enrnstig gewaarschuwd tegen het schandalig optreden van sommige kleinhandelaars die, alhoewel zij hun waar tegen officieele prijzen in ontvangst nemen, zich niet schamen deze met grove woekerwinsten aan de verbruiker te verkopen.

Naar Top


De Landwacht

Zondag 18 Juli 1943

Maatregelen van Vichy tegen Arbeidsdienstweigeraars

Het aantal jongelieden in Frankrijk dat weigert gevolg te geven aan de dienstverplichting neemt met den dag toe; zij sluiten zich meestal aan bij beruchte terroristische groepen. Diefstallen van rantsoeneeringszegels en gewapende overvallen op politieposten zijn aan de orde van den dag.
De Fransche regeering heeft besloten alle deserteurs gelegenheid te geven zich tot den 20 Juli bij hun burgemeester aan te melden om gevolg te geven aan hun oproep. Na 20 Juli zal overgegaan worden tot een krachtdadige aktie om alle weerstandnesten radikaal uit te roeien.

Naar Top


Het Algemeen Nieuws

Donderdag 10 Mei 1940

Belangrijk bericht

Op bevel der Kommandatuur moeten al de reisduiven vóór Woensdag, 29 dezer, om 12 uur, door hunne eigenaars op de Politiecommissariaten hunner verblijfplaats gebracht worden. De overtreders zullen streng gestraft worden. De eigenaars dezer duiven moeten voeder medebrengen voor 12 tot 24 uur.

Naar Top


De Gentenaar

Vrijdag 24 October 1941

Ontucht

Een herbergierster uit Kortrijk werdt veroordeeld tot 2 maanden en 8 dagen gevang plus 182 fr. boete om clandestine ontucht toegelaten te hebben in hare instelling. De vrouw die zich hieraan plichtig maakte liep een gevangenisstraf op van 1 maand.
De sluiting van het drankhuis werd bevolen.

Naar Top


De Landmacht

Zondag 8-9 November 1942

Colombia op Oorlogspad

Uit Buenos Aires - Naar uit Colombia wordt gemeld, deed de afgevaardigde Barera op een congreszitting de onthulling dat van Columbiaansche zijde het plan bestaat, inheemsche schepen naar de Verenigde Staten te zenden met het doel ze te laten kelderen. Daardoor zou de aanleiding tot een onmiddelijke oorlogsverklaring aan de asmogendheden geschapen worden. (Belgapres)

Naar Top


De Landmacht

Vrijdag 16 Oktober 1942

De Heeren Controleurs hadden hun voorraad opgedaan !

Uit Brussel - De Heer E.H. had te midden van zijn vrienden den avond gezellig in een koffiehuis doorgebracht. Toen hij zich naar zijn woning begaf werdt hij door twee heren opgewacht. V.I. en V.J. , ambtenaren van de controlediensten die deel uitmaakten van de mobiele brigade van Schaerbeek. Deze waren van plan tot een huiszoeking bij E.H. over te gaan daar zij dezen van sluikhandel in boter verdachten. Ze werden echter door E.H. triomfantelijk in zijn woning binnengeleid. Even later kwamen echter de huiszoekers buiten voorzien van een grote hoeveelheid cacao, een aantal sigaren, 20 pakjes cigaretten, een flesch rhum en een flesch Duval. Zij liepen in de armen van een politieagent aan wien zij geen uitleg over de herkomst van hunne producten konden verschaffen. Op de zitting die Dinsdag in de 21e Kamer werd gehouden kregen de heeren controleurs 2 jaar rust om hun roes behoorlijk uit te slapen. (B.)

Naar Top


Het Algemeen Nieuws

Zaterdag 7 November 1942

Verplichte Arbeidsdienst in Nederland

Hierbij wordt bepaald : Zij, die geboren zijn van en met 1 October 1924 tot en met 31 December 1924, en niet of niet volledig in een bedrijf of beroep werkzaam zijn en geen geregelde beroeps- of schoolopleiding volgen, zullen - voor zooveel zulks naar het oordeel van den commandant van den Nederlandschen arbeidsdienst nodig is - worden opgeroepen tot het vervullen van de arbeidsplicht gedurende het tijdvak van 4 Januari tot en met 12 Juni 1943.

Naar Top


Het Algemeen Nieuws

Zaterdag 7 November 1942

Zweden

In de Zweedsche kapsalons wordt naar de "Berlingske Tidende" mededeelt, haar opgezameld voor de fabrikage van kousen. Een proefneming is geslaagd. Een wolwarenfabricant heeft in een maand ongeveer 5000 kg. menschenhaar ter bewerking ontvangen. Kousen en sokken van menschenhaar blijken warm en sterk te zijn.

Naar Top


Het Algemeen Nieuws

Zaterdag 7 November 1942

Hongarije

De soldij der Hongaarsche soldaten wordt verdubbeld. De vergoedingen aan de gezinnen wordt eveneens verhoogd.
Voor deelnemers aan de zwarten handel is de doodstraf in het vooruitzicht gesteld.

Naar Top


Het Algemeen Nieuws

Zaterdag 7 November 1942

Vischaanvoer voor Brussel

Op Vrijdag 6 November werd aangevoerd voor verkoop in Groot-Brussel : 2000 kg. versche visch voor een groot deel der kleinhandelaars van de vischmarkt;
Zegels 4 en 5b.

Naar Top


Het Algemeen Nieuws

Zaterdag 7 November 1942

Vleesch voortkomend van een in het geheim geslacht dier

H.D. leurder te Liedekerke werd betrapt toen hij elf kilo vleesch vervoerde voortkomend van een in het geheim geslacht dier. Hij werd bij verstek, tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld met onmiddelijke aanhouding.

Naar Top


Front

November 1942

De Koning Trouwt

De Koning ging het lot delen van zijn Volk en zijn soldaten. Duizenden zuchten in de Nazi-kampen, gescheiden van ouders, vrouw en kinderen. Het Volk hongert en bevriest ! En de "GROOTE GEVANGENEN" waar wij naar opkeken als naar een reddende baken, trouwt nu op dit moment. Ik laat de kwestie "EN MET WIE DAN NOG" terzijde. Maar vele oudstrijders stellen zich de vraag "MAAKT DIT GEEN DEEL UIT VAN EEN SPEL DAT ZEKERE MENSCHEN SPELEN WILLEN".

Dit blad bewaren is u nutteloos bloot stellen.
Het vernietigen is Hitler helpen.
Het na lezing onder een deur schuiven is medestrijden.
Laat het dus voortgaan.

Naar Top


Het Nieuws van den Dag

20 Augustus 1942

Vrouw doodgeschoten

Maandagnamiddag toen een vrouw uit het Tongersche, op de wijk Mulk te Hamont, de Belgische-Nederlandsche grens wilde overschrijden werd zij gesommeerd halt te houden, doch in plaats van hieraan gevolg te geven, sloeg ze op de vlucht, waarop de grenswacht op haar vuurde. De arme vrouw werd op slag gedood.

Naar Top


De Gentenaar

Zondag 24 September 1944

Witte ster

Een nieuw verschijnsel doet zich voor te Brussel. Men ziet daar personen drager van een witte ster. Het geldt hier een erkenningsteken welk van nut kan zijn voor de Engelsche soldaten, want in dien sterrendrager schuilt een persoon die de Engelsche taal spreekt.

Naar Top


Het Belang van Limburg

Dinsdag 12 September 1944

Spreek Engelsch

Hebt ge niet dikwijls gedacht : "Hoe jammer dat ik niets tegen de Amerikanen of Engelschen kan zeggen !"
Wel, zoo moeilijk is het Engelsch niet. Het is toch een verwante taal en een heele hoop woorden zijn bijna hetzelfde. "Hand, vinger, arm, lip, tong, eet boek, inkt enz..." zijn zoo goed Engelsch als Nederlandsch. en elke Engelschsprekende verstaat die woorden duidelijk.
Dat is echter geen samenspraak, hé? Hier zijn eenige zinnetjes die gij onmiddelijk kunt gebruiken. Eerst moet ge natuurlijk zeggen : "We are glad to see you" (speek uit : "Wi aar gled toe sie joe") - Wij zijn blij U te zien. "We thank you very mutch" (Wi dank joe veri mutch) - Wij danken U zeer. "You are welcome" (Joe aar welkom) - Gij zijt welkom. "You are wunderful soldiers" (Joe aar wunderfoel sooldjers) - Gij zijt bewonderswaardige soldaten. Als ge dat allemaal van buiten leert, kunt ge al wat plezier aan beleven.

Naar Top


De Dag

Zondag 3 September 1944

Bevoorading in bevrijde gebieden

Radio Rome deelt mede dat gedurende het tijdperk van 31 Augustus tot 6 September de Italiaansche bevolking woonachtig in het door de Anglo-Amerikanen bezette gebied, de volgende rantsoenen zal ontvangen :
Suiker, 45 gram ; Gedroogde vruchten, 150 gram ; Vleesch, 120 gram ; Groenten, 140 gram ; Kaas, 150 gram ; Brood, 200 gram per dag.

Naar Top


Volk en Staat

Vrijdag 1 September 1944

Mitraillade op den reizigerstrein

Oudenaarde - Dinsdag omstreeks 10 uur werdt de reizigerstrein Oudenaarde-Moeskroen in het station te Melden, door een drietal vliegtuigen van het type Thunderbolt beschoten.
Er zijn een vijftal slachtoffers waarvan 2 zwaar- en 3 lichtgewonden.

Naar Top


Het Laatste Nieuws

Zaterdag 2 September 1944

Ontvangerij van belastingen overvallen

Vertrijk - Drie gewapende kerels drongen het bureel van den ontvanger der belastingen binnen en eischten, onder de bdreiging hunner wapens, het geld. 1.400 fr. kon slechts worden buitgemaakt.

Naar Top


De Dag

Donderdag 20 Juli 1944

Witte Brigade in aktie !

Drie onbekenden die zich uitgaven voor leden van de "Witte Brigade" zijn binnengedrongen bij den wisselagent L.Crets te Oudergem. De kerels lieten zich een som van 70.660 fr. overhandigen waarmede ze aan de haal gingen.

Naar Top


Vooruit!

Zaterdag 22 Juli 1944

Gasvoorziening

Aalst - Voor de stad Aalst zal er den Zondag, Maandag, Woensdag en Vrijdag vollen druk gegeven worden en dit van 10:45 tot 12:45 uur. Deze schikkingen kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. Het verbod op het gebruik van ventilatoren, compressoren, gasmotoren of elk ander zuigapparaat blijft gehandhaafd.

Naar Top


Het Laatste Nieuws

Zondag 27 Augustus 1944

Charleroi gestraft voor moord op burgemeester Englebin

Ter aanvulling van de reeds door den opperbevelhebber der SS en hoofd van de politie Jungclaus genomen maatregelen heeft de Oberfeldkommandatuur van Bergen volgende strafmaatregelen voor Groot-Charleroi uitgevaardigd :
Alle radiotoestellen van de bevolking worden in beslag genomen.
Alle koffiehuizen, restaurants, theaters, kabarets en bioskopen worden tot nader bevel gesloten.
In den huizen en gelegenheden worden de telefoontoestellen en draden weggenomen.
Alleen enkele Duitsche Kamaradschaftsheime blijven geopend. Binnen de drie dagen moeten alle radiotoestellen ingeleverd zijn. Wie dit niet zal gedaan hebben stelt zich aan zeer zware straffen bloot.

Naar Top


Vooruit!

Donderdag 8 Juni 1944

Amerikaansche valschermspringers zijn Indianen

Naar de Londonsche korrespondent van "Stockholms Tudningen" verneemt, bevonden zich onder de eerste valschermspringers die in Normandië zijn geland ook Indianen. Hun formatie draagt de naam "The Dirty Thirteen". Zij bestaan uit specialisten belast met vernielingswerken. Deze roodhuiden vechten met gladgeschoren schedel en met rood en zwart geverfde gezichten. Zij treden zelfstandig op en dragen een 60 kilo zware bagege mee.

Naar Top


De Gazet

Woensdag 7 Juni 1944

Door zestien zwaargewapende bandieten overvallen

De Kolenmijn van St.-Vaast - Zestien gemaskerde bandieten, voorzien van zware wapens, drongen binnen in de burelen van de kolenmijn Sars-Longchamps te Sint-Vaast op het ogenblik dat de bedienden bezig waren met het tellen van het geld, noodig om de arbeiders uit te betalen. Zonder de minste moeite slaagden de bandieten er in zich de som van 450.000 fr. te doen overhandigen. Ze verdwenen ongehinderd per fiets.

Naar Top


Het Algemeen Nieuws

Woensdag 7 Juni 1944

Gratis visch

Onbekenden drongen binnen in de magazijnen van vischinleggerij Delicia Ijzerlaan en legden de hand op vier vaten gezouten haring.

Naar Top


Het Laatste Nieuws

Woensdag 29 Maart 1944

Wegens verberging van vijandelijke vliegers ter dood veroordeeld

De militaire overheid verzoekt ons het volgende mede te delen :
De Belgische onderdaan baron Jacques Donny is door den krijgsraad wegens hulp aan den vijand ter dood veroordeeld. Het vonnis werd met den kogel voltrokken. Den veroordeelden had neergeschooten vijandelijke vliegers onttrokken aan de opsporingen van de Duitsche overheid, had ze bij kennissen verborgen gehouden en ze verder bij hun vlucht geholpen. In dit verband moet er steeds op gewezen worden, dat de krijgsraden in alle gevallen van steunverlening de door de wet vastgestelde straffen, ook in de toekomst, met onverbiddelijke strenheid zullen toepassen.

Naar Top


De Gazet

Zaterdag 4 Maart 1944

Aanslag op de Sixtijnsche Kapel

De Zwitsersche Pauselijke wacht ontdekte op 17 Februari een tijdbom in de Sixtijnsche Kapel. De bom, welke 9 kilo woog, moest in den nacht van 17 op 18 Februari ontploffen.
Het helsche tuig werd bij toeval ontdekt en bevond zich in een der oude lkalen onmiddelijk boven het groote schilderij "Het Laatste Oordeel" van Michel Angelo. De conservator van de Sixtijnsche Kapel had juist de opruiming bevolen van deze lokalen. Het onderzoek door deskundigen heeft uitgewezen dat bom van Anglo-Amerikaanschen oorsprong was.In de kringen van het Vatikaan is men ervan overtuigd, dat het hier gaat om een communistischen aanslag.

Naar Top


Het Algemeen Nieuws

Vrijdag 10 Maart 1944

Sardienen voor Brussel

We vernamen dat blikjes sardienen weldra te Brussel zullen uitgedeeld worden en wel een doosje per persoon. Deze bedeeling zou geschieden bij den kruidenier waar de verbruiker ingeschreven is voor de suiker.
De Bond der vischverkoopers teekend protest aan tegen dezen maatregel, zich steunende op het feit dat de kruideniers andere produkten mogen verkoopen, als wanneer zijzelf slechts visch mogen verkoopen om hun brood te verdienen. Dit argument is gewis gerechtvaardigd.

Naar Top


Het Nieuws van den Dag

Woensdag 1 Maart 1944

Werkverlet bij Luchtaanval

Uit een paar brieven van den Sekretaris-Generaal van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg achten wij het nuttig het volgende, ter kennisgeving, aan te halen.
"Ik heb de eer U ter kennis te brengen dat de werkgevers verplicht zijn het loon van hun werklieden uit te betalen voor de uren die, wegens luchtalarm, verloren gaan. De werklieden blijven inderdaad, gedurende het luchtalarm ter beschikking van de werkgever en de aldus doorgebrachte tijd dient als werkelijke arbeidsduur te worden beschouwd.
"Verder dient opgemerktdat, overeenkomstig de thans in voege zijnde reglementeering op den arbeidsduur, er voor den werkgever geen enkele verplichting bestaat om de verloren arbeidsuren in te winnen.

Naar Top


Gazet van Limburg

Dinsdag 22 Februari 1944

Let op de lichtdemping !

De bevolking wordt er nogmaals op attent gemaakt, dat de verduisteringsvoorschriften nog dikwijls onvoldoende nageleefd worden. Vooral de lichtafscherming van corridors, traphuizen, kelders en zolders laat veelal te wenschen over.
Het publiek legt niet zelden nalatigheid ann den dag ten opzichte van de uren, waarop de verduisteringsplicht van kracht is. Deze uren worden dagelijks in alle dagbladen bekend gemaakt en moeten strikt in acht genomen worden. Overtredingen zullen in de toekomst zeer streng gestraft worden.

Naar Top


Vrij Volk

Juni 1943

Speurdertjes

De Gestapomedewerkers worden steeds talrijker. Het is te begrijpen, mijnheer spelen, per auto rijden en 7.500 fr. per maand opstrijken is voor gewetenlooze kerels te sterk om niet mee te stappen.
De bende aanbrengers en vooral de vrouwelijke verklikkers groeit aan. Vele zijn reeds bekend. Belgen opgepast dus. Kortelinks rekenen we met dat gebroed af.

Naar Top


Algemeen Handelsblad

Vrijdag 10 Mei 1940

Wantrouwt alle radioberichten !

's GRAVENHAGE - Nederlanders, Wantrouwt alle radioberichten en strooibiljetten, die spreken van het staken van ons verzet, van onderhandelingen met den aanvaller of van hulp van Duitsche zijde tegen een aanval van de Geallieerden. Hoe geloofwaardig en officieel zij ook mogen klinken, zij kunnen slechts van den vijand afkomstig zijn.
Schenk uitsluitend geloof aan de u bekende stemmen van omroepers, die u stijven in uw verzet tegen de vijand, en aan strooibiljetten die oproepen tot den strijd. Nooit of te nimmer zullen opperbevel en regeering zich inlaten met onderhandelingen met den vijand.

Naar Top


De Toekomst

Zaterdag 18 September 1943

Boerenkorporatie, zwarte markt enz.

De "Boerenkorporatie" onder een dak met de zwarte markt - We waren op zoek naar de tentoonstelling van de "Boerenkorporatie" in het Paleis voor Schoone Kunsten maar... geraakten verzeild op de zwarte markt, die tegelijkertijd, onder de valsche benaming van "Brusselsche Kermis" in dit gebouw plaatsvond en wel voor het een of andere weldadige doel waarbij de inrichters van oordeel waren dat alle middelen, ook de meest on-sociale, goed zijn om aan geld te geraken. Het was hier om de verkoopsters uit de vermaarde Radijsstraat jaloersch te maken.
Stapels witte pistolets met vleesch, gebak in alle soorten, macaroni (onvindbaar in den handel) chocoladereepen, blikken sardienen, enz., het werd alles te koop aangeboden aan woekerprijzen. De verkoopsters kenden niet eens de taal der overgroote meerderheid der Belgen : het VLAAMSCH.

Naar Top


De Dag

Dinsdag 7 Maart 1944

Massamoordenaar op den elektrischen stoel

Hij had den moord op kommercieele basis georganiseerd - Luidens een bericht uit New-York aan den Britschen nieuwdienst werd het hooft van de beruchte "Murder Incorporated" Lepke Buchhalter, die den moord zoals men weet op kommercieele basis georganiseerd had op den elektrischen stoel ter dood gebracht. Lepke Buchhalter wordt ervan beschuldigd ten minste 80 moorden bedreven te hebben.

Naar Top


Het Algemeen Nieuws

Dinsdag 22 Juni 1943

Varkensdiefstallen in het Maasland

De varkensdiefstallen in het Maaslandsche hebben de laatste dagen een ongemeene uitbreiding genomen. Langs alle kanten bereiken ons berichten van dien aard.
Alzoo te Dielsen, alwaar landbouwer Colson August met een bezoek der nachtridders vereerd werdt. Het zwijn werd in de stallngen afgemaakt en vervolgens meegenomen.
Te Eisden was het zekere Nelissen F. die aan de dieven een varken van een 50-tal kg. moest afstaan.
En de reeks gaat verder. Nu was het Neeroeteren, Lanaken en Stokkem waar de zwijnen ter plaatse afgemaakt werden.

Naar Top


Het Algemeen Nieuws

Donderdag 30 Mei 1940

Koning legt met leger de wapens neer

Na de overgave van Koning Leopold III en zijn leger vergaderde de ministerraad ergens in Frankrijk achter het front. op deze groten historischen dag, besliste het ministerie Pierlot zich bij deze overgave niet neer te leggen; een nieuw leger zou gevormd worden, de ambtenaren zijn van hun eed van getrouwheid aan den Koning ontslagen, het ministerie Pierlot zou verder het land besturen.

Naar Top


Het Volk

Dinsdag 28 Mei 1940

Veldcommandant in Gent maakt het volgende bekend

1) - Benoodigheden voor radiozendposten zin onmiddelijk bij den Veldcommandant in te leveren.
2) - Wie met den vijand verbinding in gelijk welken zin, aanknoopt, verschijnd voor den Duitschen Krijgsraad.
3) - Wie krijgsgevangenen of vrijschutters herbergt of hulp verleent, verschijnd voor den Duitschen Krijgsraad.
4) - Eenieder die wapens in zijn bezit heeft wordt verplicht deze onmiddelijk in te leveren bij de Veldcommandatuur, zooniet verschijnt de plichtige voor den Duitschen krijgsraad.
5) - Het oponthoud in het operatiegebied is alleen geoorloofd aan de inwoners.
6) - Het luiden van klokken is vrboden zonder uitdrukkelijke toelating van de Veldcommandatuur.
7) - Iedere omgang met krijgsgevangenen en alle betooging bij gevangenentransporten, is verboden.

Naar Top


Volk en Staat

Zondag 16 November 1941

Galgenhumor

«Volk en Bodem» het orgaan van onze landbouwers, doet aan galgenhumor. Wij lezen inderdaad in het jongste nummer volgende vaststellingen en beschouwingen, waarvan onze lezers moeilijk de fijne geestigheid zullen weten te vatten :
«Zoo heeft de huidige ramp van het voedseltekort als heil als men het zoo noemen mag, dat er nu minder menschen sterven van te veel dan van te wijnig te eten.»
De man die zulks neergeschreven heeft ondervrage eens iemand als Dr.Martens en verneme hoeveel gevallen van ondervoeding hij reeds te behandelen heeft.

Naar Top

Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :