Vragenlijst van wapenproef voor kandidaat wapenbezitter.

ORGANISATIE VAN DE THEORETISCHE PROEF, AF TE NEMEN VAN DE KANDIDAAT-WAPENBEZITTER
MET TOEPASSING VAN ART. 9 BIS VAN HET K.B. VAN 20 SEPTEMBER 1991.

De overheid bevoegd voor de aflevering van een vergunning model 4 dient de kandidaat wapenbezitter een theoretische proef betreffende zijn kennis van de wapenwetgeving te doen afleggen.
Deze proef dient plaats te vinden nadat het gewone onderzoek naar de persoon van de aanvrager gunstig is gebleken, en alvorens hem een voorlopige of definitieve vergunning tot het voorhanden hebben van een verweer- of oorlogswapen uit te reiken.
Afhankelijk van het type wapen waarvoor de betrokkene een aanvraag heeft ingediend, zal men een aantal toepasselijke vragen uit de bijgaande lijst stellen.
Het spreekt voor zich dat er vragen zijn die aan alle kandidaten kunnen en zelfs moeten gesteld worden (bijvoorbeeld die over de rechten en plichten verbonden aan een vergunning), en dat er vragen zijn die slechts in specifieke gevallen relevant zijn (bijvoorbeeld moeten de vragen over opslagplaatsen niet worden gesteld aan wie zijn eerste wapen wenst aan te kopen, en moeten de vragen over verplaatsingen naar het buitenland niet worden gesteld aan wie daar geen enkele intentie toe heeft).
De vraag betreffende de wettige verdediging is van suggestieve aard en is in de eerste plaats bedoeld voor wie een wapen als verdedigingsmiddel wenst. Naast de vragen nemen we ook de elementen op die essentieel in het antwoord moeten voorkomen.
Omdat niet iedereen zich schriftelijk even vlot uitdrukt, is het aangewezen de betrokkene te vragen of hij de proef schriftelijk wil afleggen.
Indien hij het mondeling wenst te doen dienen de gestelde vragen en de elementen van de gegeven antwoorden te worden genoteerd.
Dit bericht vervolledigt hetgeen ter zake wordt beschreven in de geco÷rdineerde omzendbrief 360/1/8 van 30 oktober 1995, uitgave 29 februari 1996.

Vragenlijst

Hoe kan men een verweer- of oorlogswapen aankopen?
door een definitieve vergunning model 4 te overhandigen aan een wapenhandelaar of particuliere verkoper

Hoe kan dit in het buitenland (lidstaat Europese Unie)?
met blauw formulier dat het model 4 in het buitenland vervangt en met de nodige vergunning van het land zelf, nadien aangifte doen bij de politie

Hoe oud moet men zijn om een verweer- of oorlogswapen te mogen aankopen?
18 jaar, enkel gebruik met voorlopige vergunning vanaf 16 jaar

Aan wie mag men een verweer- of oorlogswapen doorverkopen?
aan de houder van een daartoe afgeleverd model 4 of aan een erkend persoon

Is munitie vrij te koop? OF Hoe koopt men munitie voor verweer- of oorlogswapens?
niet de munitie voor verweer- of oorlogswapens die enkel verkrijgbaar is met een model 4 dat dit niet uitsluit

Mag men munitie doorverkopen?
enkel occasioneel en aan houders van model 4 dat dit toelaat

Hoe dient een verweerwapen naar een schietstand / jachtterrein / tweede verblijfsplaats te worden vervoerd?
ongeladen, buiten handbereik en behoorlijk verpakt in een aparte slotvaste koffer of in een willekeurige verpakking maar voorzien van een trekkerslot

Onder welke voorwaarden mag men een verweerwapen zonder bijzondere vergunning dragen?
binnen de woning en op de schietlijn van een schietstand, ook vervoer zoals in 3.1.

Wanneer is een draagvergunning noodzakelijk en wie is bevoegd ze af te leveren?
voor openbaar dragen van een verweerwapen, voor parcours schieten, jacht, bevoegdheid van de gouverneur

Onder welke voorwaarden mag men een oorlogswapen dragen?
onder een wettige reden, dus eerder zelden

Mag men een wapen dragen in het clublokaal of de kantine van een schietclub?
neen, enkel op de vuurlijn

Mag men een wapen dragen in zijn woon- of verblijfsplaats en in zijn tuin?
enkel binnenshuis, onzichtbaar van de openbare weg, niet in de tuin

Onder welke voorwaarden mag men een vergunningsplichtig vuurwapen meenemen naar een andere lidstaat van de Europese Unie?
voor jacht en sportschieten mits het bekomen van een Europese vuurwapenpas waarop de eventuele nodige buitenlandse visa werden aangebracht

Waar mag men met een wapen schieten?
jacht, schietstand, wettige verdediging

Onder welke voorwaarden mag men het parcoursschieten beoefenen?
mits het bekomen van een draagvergunning

Mag een vergunningsplichtig wapen, buiten de schietstand, uitgeleend worden aan een derde?
nooit

Mag een verweerwapen binnen een schietstand uitgeleend worden aan een derde?
alleen aan personen die houder zijn van een definitieve vergunning model 4 voor een wapen van een vergelijkbaar type of aan houders van een voorlopige vergunning, verder aan de echtgenoot en meerderjarige inwonende kinderen

Mag een wapen zijn uitgerust met een geluidsdemper?
nooit, het wordt daardoor een verboden wapen

Wanneer mag men spreken van "wettige zelfverdediging"?
alleen indien er een ogenblikkelijke noodzaak toe is voor de verdediging van personen en het geweld in verhouding staat tot de aanval, bij nachtelijke inbraak volstaat reŰel dreigend geweld, bij gewone diefstal is effectief geweld vereist

Wat dient er te gebeuren bij een adreswijziging?
binnen de 15 dagen de politie van de nieuwe woonplaats waarschuwen, bij oorlogswapens ook de gouverneur, zelfs bij de verhuizing binnen dezelfde gemeente resp. provincie

Wat dient er te gebeuren bij verlies, diefstal of vernietiging van een wapen?
van zodra mogelijk aangifte doen bij de politie van de plaats van verblijf, en indien dit niet de woonplaats is ook die politie waarschuwen en er de vergunning inleveren

Wat dient er te gebeuren bij verlies, diefstal of vernietiging van de vergunning?
van zodra mogelijk de uitreikende overheid waarschuwen en een duplicaat aanvragen

Wat dient er te gebeuren bij erfenis of vondst van een wapen?
zich zo snel mogelijk bij de politie aanbieden met het wapen en indien gewenst een vergunning aanvragen

Wanneer kan de overheid een vergunning schorsen, intrekken, beperken?
overtreding van de wapenwetgeving, gevaar voor de openbare orde

Hoeveel verweer- of oorlogswapen mag men bezitten zonder een opslagplaatsvergunning nodig te hebben?
tot 5 verweerwapens van hetzelfde kaliber, tot 5 oorlogswapens, of tot 10 verweer en oorlogswapens

Mag men zijn eigen wapens onderhouden en herstellen?
ja, maar geen herstelling van onderdelen onderworpen aan de wettelijke proef

Mag men wapens van derden onderhouden en herstellen?
hoogstens occasioneel en in hun aanwezigheid, in principe voorbehouden aan erkende personen, geen herstelling van onderdelen onderworpen aan de wettelijke proef

Wat dient men te doen indien een belangrijk onderdeel zoals de loop dient vervangen te worden?
een aparte vergunning model 4 aanvragen alvorens dit aan te kopen, of het defect onderdeel aan een erkend persoon overhandigen voor vernietiging bij verwerving van heet nieuw onderdeel

Wat is het verschil tussen een pistool en een revolver?
lader - trommel

Wat is het verschil tussen een gladde en een getrokken loop?
de trekken die een stabiliserend effect uitoefenen op de kogel

Waaruit bestaat een patroon?
huls, kruit, slaghoedje, hagel of kogel

Noem drie onderdelen of hulpstukken waarvoor een aparte vergunning is vereist indien ze bijkomend worden aangekocht?
loop, trommel, karkas, kulas, schuif, sluittoestel, grendeltoestel, bascule, bepaalde kolven, stukken die toelaten andere munitie af te schieten of de vuurwijze te veranderen

Mag men een vizier monteren op een wapen? En een nachtkijker?
ja, hoewel in vrije verkoop mag een nachtkijker niet op een wapen worden gemonteerd want dan wordt het een verboden wapen en ook uitdrukkelijk verboden voor de jachtDeze berekening werd het laatst gewijzigd op :