Tekst over de nieuwe wapenwet.

Navigatie Menu

De nieuwe wapenwet werd van kracht op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, op 9 juni 2006,
met uitzondering van enkele bepalingen die later in werking zullen treden door middel van Koninklijke uitvoeringsbesluiten.

 1. U BEZIT EEN VERBODEN WAPEN
 2. Het bezit van verboden wapens is voortaan strafbaar Over welke wapens gaat het ? Het gaat voornamelijk over wapens die reeds verboden waren onder de oude wet :

  • wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, waartoe ook de automatische vuurwapens behoren (zie hieronder) ;
  • spring- en valmessen met slot (ook knipmessen of stiletto's genaamd), vlindermessen, werpmessen, werpsterren (ook shuriken genaamd), boksbeugels ;
  • blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp (bijvoorbeeld een mes verborgen in een gordel of pen) ;
  • degenstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens zijn ;
  • knotsen en wapenstokken (ook knuppels of matrakken genaamd) ;
  • vuurwapens die zijn gewijzigd om ze te kunnen verbergen, die zijn verborgen in een ander voorwerp of die niet meer voldoen aan hun kenmerken als beschreven
   in de vergunning ervoor (bijvoorbeeld een geweer met afgezaagde loop) ;
  • elektroshockwapens ;
  • allerhande spuitbussen (sprays) voor zelfverdediging ;
  • vouwgeweren boven kaliber 20 ;
  • nunchaku's (in tegenstelling tot wat velen denken, bestaat hierop geen uitzondering voor Oosterse gevechtssporten !) ;
  • geluiddempers (al dan niet gemonteerd op een vuurwapen) en andere onderdelen of hulpstukken die een vuurwapen een verboden karakter geven ;
  • bepaalde munitie;
  • krachtige katapulten (bijvoorbeeld slingers3 ).

  Dolken, dolkmessen en vouwmessen met een niet-automatisch blokkeermechanisme vallen hier niet langer onder, maar het dragen ervan blijft onderworpen aan een wettige reden.

  Wat moet u doen ?

  Als u een verboden wapen bezit, dan moet u het afgeven binnen de 6 maanden nadat de nieuwe wet van kracht wordt, hetzij voor 9 december 2006.
  Dit kan straffeloos en anoniem, voor zover het wapen niet wordt gezocht.
  De afstand kan gebeuren bij de lokale politie van uw keuze.
  In het zeldzame geval dat u een door de vroegere wet vergund wapen zou bezitten, dat pas nu door de inwerkingtreding van de nieuwe wet verboden is geworden, dan moet u binnen een jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, 't is te zeggen voor 9 juni 2007 :

  • hetzij het wapen door de Proefbank voor vuurwapens onomkeerbaar laten ombouwen tot een niet-verboden wapen (waarvoor u desgevallend een vergunning zal nodig hebben !)
   of neutraliseren 't is te zeggen het onbruikbaar maken voor het vuren;
  • hetzij het wapen overdragen aan een persoon die gerechtigd is het te bezitten ;
  • hetzij afstand doen van het wapen bij de lokale politie van uw verblijfplaats tegen een billijke vergoeding.

 3. U BEZIT EEN AUTOMATISCH VUURWAPEN
 4. Automatische vuurwapens zijn voortaan opgenomen in de categorie verboden wapens.
  Over welke wapens gaat het ?
  Het gaat om alle vuurwapens die, na elk afgevuurd schot, zich automatisch herladen en die met een druk op de trekker, een salvo van meerdere schoten kunnen afvuren.

  Wat moet u doen ?

  Als u een erkende wapenverzameling bezit, dan mag u het wapen verder behouden op voorwaarde dat u er de slagpin uit verwijdert en deze apart en achter slot bewaart.
  Zoniet moet u binnen een jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, 't is te zeggen voor 9 juni 2007 :

  • ofwel het wapen door de Proefbank voor vuurwapens onomkeerbaar laten ombouwen tot een halfautomatisch wapen, indien dit technisch mogelijk blijkt,
   of het daar laten neutraliseren ;
  • ofwel het wapen overdragen aan een erkend persoon (wapenhandelaar, verzamelaar) ;
  • ofwel afstand doen van het wapen bij de lokale politie van uw verblijfplaats7.

 5. U BEZIT ILLEGAAL EEN VUURWAPEN
 6. De wet wil bezitters van illegale vuurwapens maximaal de kans bieden hun wapens te regulariseren.
  Over welke wapens gaat het ?
  Het gaat om vuurwapens die reeds onder de oude wetgeving vergunningsplichtig waren (de zogenaamde verweerwapens en oorlogswapens).
  Voorbeelden :

  • een vuurwapen dat oorspronkelijk vrij verkrijgbaar was en dat u niet hebt aangegeven toen het vergunningsplichtig werd, zoals is gebeurd met de .22 karabijnen (long rifles)
   en de riot-guns ;
  • een vuurwapen dat u heeft geerfd en dat u nooit heeft aangegeven ;
  • een vuurwapen dat u op zolder heeft gevonden ;
  • een vuurwapen dat u niet wenst te behouden, maar dat u uit angst voor bestraffing nooit durfde aan te geven.

  Wat moet u doen ?

  U moet binnen de 6 maanden na de vankrachtwording van de nieuwe wet, 't is te zeggen voor 9 december 2006 :

  • ofwel het wapen aangeven bij de lokale politie van uw verblijfplaats en een aanvraag om de noodzakelijke vergunning doen
   (de politie zal het wapen in bewaring houden tot de gouverneur u een vergunning afgeeft volgens de nieuwe regels) ;
  • ofwel het wapen afgeven bij de lokale politie van uw verblijfplaats.

  Dit gebeurt straffeloos en in het geval van afstand ook anoniem, voor zover het wapen niet wordt gezocht.

 7. U BEZIT EEN VUURWAPEN WAARVOOR U EEN VERGUNNING (MODEL 4) HEEFT
 8. De nieuwe wet is onmiddellijk van toepassing op u.
  Dit betekent dat de geldigheidsduur van uw vergunning voortaan beperkt wordt tot 5 jaar, te rekenen vanaf haar afgifte of haar laatste betaalde wijziging.
  Hoewel de wet niet voorziet in een overgangstermijn, wordt er u toch een periode van 6 maanden gegeven vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet,
  namelijk tot 9 december 2006, om uw vergunning op een ordelijke manier te laten vernieuwen.
  Over welke wapens gaat het ?
  Vuurwapens die reeds onder de oude wetgeving vergunningsplichtigwaren (de zogenaamde verweerwapens en oorlogswapens).

  Wat moet u doen ?

  Er kunnen zich drie concrete situaties voordoen :

  • Uw vergunning is nog geen 5 jaar oud of er werd minder dan 5 jaar geleden een wijziging op aangebracht, waarvoor u een belasting heeft moeten betalen
   In dit geval blijft uw vergunning geldig tot er 5 jaar verstreken zullen zijn.
   Voor die vervaldag moet u de hernieuwing ervan vragen aan de gouverneur.
   Hierbij zal u moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke voorwaarden.
  • Uw vergunning is al meer dan 5 jaar oud of de laatste betaalde wijziging ervan gebeurde meer dan 5 jaar geleden.
   Dit betekent dat u binnen 6 maanden vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet op 9 juni 2006, de hernieuwing ervan moet vragen aan de gouverneur.
   Hierbij zal u moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke voorwaarden.
  • U bent houder van een jachtverlof afgegeven door het Vlaams, Brussels of Waals gewest én u bezit een lang vuurwapen ontworpen voor de jacht
   In dit geval blijft uw vergunning geldig zolang u een jachtverlof heeft.
   Voor sportschutters wordt deze gunstregeling van toepassing van zodra zij een officieel statuut krijgen van de Vlaamse, Franse of Duitse gemeenschap.
   Uiteraard kan u het wapen ook overdragen aan een persoon die gerechtigd is het te bezitten of er afstand van doen bij de lokale politie van uw verblijfplaats.

 9. U BEZIT EEN VUURWAPEN WAARVOOR GEEN VERGUNNING VEREIST WAS
 10. Vanaf nu zijn alle vuurwapens (de vroeger zogenaamde gwapens voor wapenrekkenh uitgezonderd) onderworpen aan een vergunning.
  Alleen jagers en sportschutters zijn hiervan onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld.
  Over welke wapens gaat het ?
  Vuurwapens die onder de oude wetgeving behoorden tot de categorie van de zogenaamde jacht- en sportwapens.
  Zulk wapen is mogelijk reeds op uw naam ingeschreven met een bericht van overdracht (model 9) of een Europese vuurwapenpas. Dit volstaat echter niet meer.

  Wat moet u doen ?

  U beschikt over een periode van 6 maanden vanaf de vankrachtwording van de nieuwe wet op 9 juni 2006 om uw wapen aan te geven bij de lokale politie van uw verblijfplaats.
  Er zijn 3 gevallen mogelijk :

  • U bent houder van een jachtverlof afgegeven door het Vlaams, Brussels of Waals gewest én u bezit een lang vuurwapen ontworpen voor de jacht.
   In dit geval moet u geen vergunning aanvragen en ontvangt u een nieuw inschrijvingsbewijs dat geldig blijft zolang u een jachtverlof heeft.
   Voor sportschutters wordt deze gunstregeling van toepassing van zodra zij een officieel statuut krijgen van de Vlaamse, Franse of Duitse gemeenschap.
  • U hebt het wapen vóór 2006 in bezit gekregen
   In dit geval moet u een vergunning voor het wapen aanvragen en u ontvangt in afwachting daarvan een inschrijvingsbewijs.
   De gouverneur zal u automatisch een vergunning voor 5 jaar afgeven als u meerderjarig bent en geen veroordelingen hebt opgelopen die het wapenbezit in de weg staan,
   zonder dat u al moet voldoen aan de nieuwe voorwaarden.
  • U hebt het wapen in 2006 in bezit gekregen
   In dit geval geldt dezelfde regeling, maar de vergunning is slechts voor 1 jaar geldig, waarna u aan de nieuwe voorwaarden zal moeten voldoen om een hernieuwing te bekomen.
   Uiteraard kan u het wapen ook overdragen aan een persoon die gerechtigd is het te bezitten of er afstand van doen bij de lokale politie van uw verblijfplaats.

 11. U BEZIT EEN ANDER TYPE WAPEN ?
 12. Over welke wapens gaat het ?
  Het gaat om alarmwapens, wapens voor wapenrekken, seinpistolen, verdovingsgeweren, slachttoestellen, bogen, kruisbogen,
  wapens op lucht-, gas- of veerdruk, paintballwapens, namaakwapens, niet-verboden messen, zwaarden, degens, bajonetten, geneutraliseerde wapens.

  Wat moet u doen ?

  De nieuwe wet wijzigt niets voor u, tenzij uw wapen onder de oude wetgeving reeds vergunningsplichtig was. In dat geval wordt de geldigheidsduur van uw vergunning beperkt tot 5 jaar.Deze berekening werd het laatst gewijzigd op :